ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu radova izrade armirano betonskih grobnica
Tender broj: 06-22-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. LIVNO

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Livnoputovi d.o.o. Livno, Gabrijela Jurkića 8A, a prema ponudi broj 420/23.

 

ODLUKA