ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2020./2021.godinu,
Tender broj: 06-29-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava vodomjera",
tenderska dokumentacija broj: 06-30-01/20-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku putem leasinga,
Tender broj: 06-27-01/20-1, putem Otvorenog postupka za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE