ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Pomak control.

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - realizacija sporazuma


ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava goriva",
tenderska dokumentacija broj: 06-20-01/21-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE


Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru treće rangiranog ponuditelja za nabavu roba: nabava drvne sječke,
Tender broj: 06-01-1/21-1, putem otvorenog postupka javne nabave

 

PREUZMITE