Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Vukovarska 1, Mostar., a prema ponudi 24822-1363

 

ODLUKA

 


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2023./2024. godinu,
Tender broj: 06-23-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-07-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE