ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-06-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


Dopuna plana javne nabave za 2022.godine

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Vodomjeri",
tenderska dokumentacija broj: 06-05-01/22-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE