PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - pocinčani kontejneri,

Tender broj: 6-18-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - realizacija sporazuma


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Pomak control.

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - realizacija sporazuma


ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava goriva",
tenderska dokumentacija broj: 06-20-01/21-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE