Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem AC Krželj d.o.o. Livno, a prema ponudi broj T-002/24

 

ODLUKA

 


PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. LIVNO

 

PREUZMITE


J.P: "Komunalno" d.o.o. Livno obavještava korisnike komunalnih usluga da će u narednim zimskim mjesecima (siječanj, veljača) obračun potrošnje vode vršiti paušalno.

Korisnici usluga, (vlasnici vodomjera) su u zimskom periodu dužni zaštiti i provjeriti ispravnost vodomjera, svaku eventualnu nepravilnost trebaju prijaviti u prostorijama Komunalnog u uredu za prijem stranaka ili telefonom na broj 034 201 778.

ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu radova izrade armirano betonskih grobnica
Tender broj: 06-22-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE