PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe –armirano betonske grobnice,
Tender broj: 06-05-01/23-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE


Dopuna plana javne nabave za 2023.godine

 

PREUZMITE


PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. LIVNO

 

PREUZMITE