ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - nabava drvene sječke,
Tender broj: 06-30-01/19-2, putem Otvorenog postupka

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-28-01/19-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE


Dana, 09. siječnja 2019.godine, Nadzorni odbor je donio rješenje o imenovanju Direktora Javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Livno. 

Kandidat koji je imenovan za Direktora je Filip Milić

 

PREUZMITE