Na osnovu članka 110. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) postupajući po žalbi ponuđača List d.o.o. Livno, podnesenoj J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno 17.12.2018. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj:06-21-01-4/18 od 12.12. 2018.godine , v.d.direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno donosi

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanja snijega sa seoskih putova za sezonu 2018./2019. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno, donosi,

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

- Iza rednog broja 21. usluge dodaje se redni broj 34. i tekst u tabeli koji glasi:

PREUZMITE