ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanja snijega sa seoskih putova za sezonu 2018./2019. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno, donosi,

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

- Iza rednog broja 21. usluge dodaje se redni broj 34. i tekst u tabeli koji glasi:

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu urefdskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-21-01-3/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE