ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – održavanje opreme za dezinfkeciju vode,
Tender broj: 06-13-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

PREUZMITE

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

PREUZMITE

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 22.04.2016. godine, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu

 

PREUZMITE