Poništava se postupak javne nabave usluga, usluga analize vode po konkurentskom zahtjevu, tender broj: 06-10-01-1/18, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi broj 1035-7-2-8-3-7/18 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave dana 26.04.2018. godine, zbog toga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69. stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH) .

PREUZMITE

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u svezi sa preporukom Povjerenstva za javne nabave J.P. Komunalno d.o.o. o evaluaciji ponuda broj: 06-09-01-3/18 od 09.05.2018. godine, donosi se sljedeća

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu gotovog betona, Tender broj: 06-09-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE

 

PREUZMITE

 

Temeljem članka l. stav 2., a u skladu sa člankom 87. stav 4, člankom 70. stav 1., 2., 3., i 6. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o pokretanju postupka javne nabave Usluga financijskog leasinga broj: 06-08-01/18 od 18.04.2018. godine i odredbi Pravilnika o postupku izravnog sporazuma J.P. Komunalno d.o.o. Livno broj: 01-14-08-2/14 od 28.12.2014. godine, na preporuku Povjerenestva za javne nabave, direktor J.P. Komunalno Livno donosi

ODLUKU O IZRAVNOM SPORAZUMU


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Prosche leasing d.o.o., Trg međunarodnog prijateljsktva 24, 71000 Sarajevo,a prema ponudi broj: 00019497

PREUZMITE