ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: kanalizacijskog i vodovodnog materijala,
Tender broj: 06-17-01/21-1, putem otvorenog postupka za dostavu ponuda

 

PREUZMITE