ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava gotovog betona",
tenderska dokumentacija broj: 06-12-01/21-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE