Poništava se postupak javne nabave roba, nabava uredskog materijala i pribora po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-33-01/20-2, radi postupanja po rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH broj: JN2-03-07-1-3688/7/20, od 21.01.2021.godine.

 

 

PREUZMITE