ODLUKA o obustavi postupka za nabavu roba: "Nabava uredskog materijala i pribora",
tenderska dokumentacija broj: 06-33-01/20-2, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe

 

 

PREUZMITE