ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2020./2021.godinu,
Tender broj: 06-29-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE