Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u svezi sa preporukom Povjerenstva za javne nabave J.P. Komunalno d.o.o. o evaluaciji ponuda broj: 06-09-01-3/18 od 09.05.2018. godine, donosi se sljedeća

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu gotovog betona, Tender broj: 06-09-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE