ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu metalnih toplocinčanih kontejnera 1,1mstandardni,
Tender broj: 06-02-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

ODLUKA o poništenju postupka za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2017.godinu, LOT1, LOT2, LOT3, LOT4 i LOT9,
Tender broj: 06-32-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE