Temeljem članka l. stav 2., a u skladu sa člankom 87. stav 4, člankom 70. stav 1., 2., 3., i 6. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o pokretanju postupka javne nabave Usluga financijskog leasinga broj: 06-08-01/18 od 18.04.2018. godine i odredbi Pravilnika o postupku izravnog sporazuma J.P. Komunalno d.o.o. Livno broj: 01-14-08-2/14 od 28.12.2014. godine, na preporuku Povjerenestva za javne nabave, direktor J.P. Komunalno Livno donosi

ODLUKU O IZRAVNOM SPORAZUMU


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Prosche leasing d.o.o., Trg međunarodnog prijateljsktva 24, 71000 Sarajevo,a prema ponudi broj: 00019497

PREUZMITE