Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 06.02.2018. godine,donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

Iza rednog broja 31. usluge dodaje se redni broj 32. i tekst koji u tabeli glasi:

PREUZMITE