ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2017.2018. godinu,
Tender broj: 06-24-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE