Na temelju članka 69. stavak (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), direktor J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno donosi slijedeću:

ODLUKU O OTKAZIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Nabavka roba – vodovodnog i kanalizacijskog materijala

PREUZMITE