Poništava se postupak javne nabave roba, nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala po otvorenom postupku tender broj: 06-21-01/15, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi broj 1035-1-1-14-3-10/15 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave dana 23.11.2015. godine, a dana 30.11.2015. godine u Sl.Gl. BiH broj 91, zbog toga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu (članak 69. stav (2) točka e) Zakona o javnim nabavama BiH) .

PREUZMITE

O D L U K A

 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-21-01/15, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE