ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - nabava vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
Tender broj: 06-23-01/20-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE


Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE