Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba - pocinčani kontejneri,

Tender broj: 6-18-01/21-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - realizacija sporazuma


ODLUKA o izravnom sporazumu sa ponuditeljem Pomak control.

 

PREUZMITE - odluka o izboru
PREUZMITE - realizacija sporazuma