Na osnovu članka 110. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, postupajući po žalbi ponuđača VmS group d.o.o. Sarajevo,
direktor J.P. Komunalno donosi Odluku o obustavi postupka za nabavu roba broj: 06-02-01/19-2 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbe.

 

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga - nabava vodomjera,
Tender broj: 06-02-01/19-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE