PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava vodomjera,
Tender broj: 06-30-01/20-2, putem otvorenog postupka javne nabave

 

 

PREUZMITE


Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU

 

PREUZMITE


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge: servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-35-01/20-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

 

PREUZMITE