PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo., a prema ponudi broj 741/22 od 5.12.2022..

 

PREUZMITE


 

 

 

 

PREUZMITE


ODLUKA izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2022./2023. godinu,
Tender broj: 06-31-01/22-2, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, za LOT 5, LOT 6, LOT 7 i LOT 9

 

PREUZMITE