Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju J.P. “Komunalno“ d.o.o. Livno.

Nadzorni odbor vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini društva.

U Odbor za reviziju J.P. “Komunalno“ d.o.o. Livno biraju se 3 (tri) člana, jedan član predsjednik i dva člana, od kojih najmanje 1 (jedan) član Odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora. Izabrani članovi će na konstituirajućoj sjednici Odbora za reviziju jednog od svojih članova izabrati za predsjednika Odbora za reviziju.
Mandat članova Odbora za reviziju je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora sukladno Zakonu. 

PREUZMITE


PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA PERIOD 08.02.2023. - 31.05.2023.

PREUZMITE


Zaključuje se izravni sporazum sa ponuditeljem Euroservis d.o.o. Livno, a prema ponudi broj 1-1/2023

 

ODLUKA

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA


 

 

 

 

PREUZMITE