PREUZMITE

U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu usluga – nadogradnja i preinaka na multifunkcionalnom vozilu, tender broj: 06-06-01/15, broj obavijesti o nabavi 1035-7-2-3-3-2/15 od 19.05.2015. godine, od ukupno jedne zaprimljene ponude za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač Techno Win d.o.o. Pisarovina, Jamnica Pisarovinska 12, 10 451 Pisarovina, ID: 03892414675, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa cijenom u ukupnom iznosu od 49.023,00 KM sa PDV-om.

PREUZMITE ODLUKU

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi, Direktor J.P. Komunalno d.o.o. Livno, objavljuje plan nabave za 2015. godinu.

PREUZMITE PLAN

 

Pod zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Zimsku službu na lokalnim cestama, prometnicama i ulicama grada Livna, nerazvrstanim cestama u gradu Livnu, parkirnim površinama i nogostupima provodi JP „Komunalno“d.o.o. Livno.

Ukupna dužina lokalnih cesta u Općini Livno iznosi 25,1 km.