Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi, Direktor J.P. Komunalno d.o.o. Livno, objavljuje plan nabave za 2015. godinu.

PREUZMITE PLAN

 

Pod zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Zimsku službu na lokalnim cestama, prometnicama i ulicama grada Livna, nerazvrstanim cestama u gradu Livnu, parkirnim površinama i nogostupima provodi JP „Komunalno“d.o.o. Livno.

Ukupna dužina lokalnih cesta u Općini Livno iznosi 25,1 km.