O D L U K A

 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-21-01/15, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

IZMJENE:

u planu javni nabava za 2015. godinu u toþki 2 robe; šifra JRJN 44163000-0; predmet nabave: Vodovodni i kanalizacijski materijal.

PREUZMITE

O D L U K A

 

o poništenju dijela postupka za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2015./2016. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE