TENDERSKA DOKUMENTACIJA


Javna nabava putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti
NABAVKA ROBA - Vodovodni i kanalizacijski material

PREUZMITE

PREUZMITE

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava rabljenog kamiona do 7,5 t kipera,
Tender broj: 06-19-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

 

ODLUKA o poništenju postupka nabave – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-15-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE