• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-11-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE