• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - 2

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.godinu


PREUZMITE