• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 03.04.2017. godine, donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017.godinu


Imajući u vidu strukturu i vrijednost nabave koje je ovo Javno Poduzeće imalo u proteklim godinama, kao i procjene potreba u narednoj godini, a u skladu s financijskim planom i programom rada za 2016. godinu, planirano je da se u 2017. godini izvrše nabave prema slijedećem:

PREUZMITE