• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu

 

PREUZMITE

PREUZMITE