• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 06.02.2018. godine,donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

Iza rednog broja 31. usluge dodaje se redni broj 32. i tekst koji u tabeli glasi:

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava motornog vozila

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku motornog vozila,
Tender broj: 06-05-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE