• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu

 

PREUZMITE

PREUZMITE

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 22.04.2016. godine, donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016.godinu


Imajući u vidu strukturu i vrijednost nabave koje je ovo Javno Poduzeće imalo u proteklim godinama, kao i procjene potreba u narednoj godini, a u skladu s financijskim planom i programom rada za 2016. godinu, planirano je da se u 2016. godini izvrše nabave prema slijedećem:

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja - hitna nabava

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba –hitna nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-02-01-1/16, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

PREUZMITE