• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU

IZMJENE:

u planu javni nabava za 2015. godinu u toþki 2 robe; šifra JRJN 44163000-0; predmet nabave: Vodovodni i kanalizacijski materijal.

PREUZMITE

Odluka poništenju dijela postupka za nabavku usluga uklanjanja snijega sa seoskih putova

O D L U K A

 

o poništenju dijela postupka za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2015./2016. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za uklanjanje snijega sa seoskih puteva

O D L U K A

 

uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2015./2016. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE