• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora

O D L U K A


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-14-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-11-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva

U provedenom postupku javne nabave putem otvorenog postupka javne nabave za nabavu roba – nabava goriva, tender broj: 06-01-01/15, broj obavijesti o nabavi 1035-1-1-1-3-1/15 od 13.05.2015. godine, od ukupno dvije zaprimljene ponude za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač TDizel d.o.o. Novi Travnik, Trenica bb, 72 290 Novi Travnik, ID: 4236264380004, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa cijenom u ukupnom iznosu od 190.903,80 KM sa PDVom.

 

PREUZMITE ODLUKU