• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU - 2

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.godinu


PREUZMITE

DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnikBiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 03.04.2017. godine, donosi:

DOPUNU PLANA JAVNE NABAVE ZA 2017.godinu


PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uključivanje vodosprema u daljinski nadzor i upravljanje

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova - uključivanje vodosprema u daljinski nadzor i upravljanje,
Tender broj: 06-28-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE