• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - cisterna za vodu

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rabljenog teretnog automobila - cisterne za pitku vodu,
Tender broj: 06-31-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.), Direktor J.P. "Komuanlno" d.o.o. Livno, dana 06.02.2018. godine,donosi:

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU

Imajući u vidu strukturu i vrijednost nabave koje je ovo Javno Poduzeće imalo u proteklim godinama, kao i procjene potreba u narednoj godini, a u skladu s financijskim planom i programom rada za 2018. godinu, planirano je da se u 2018. godini izvrše nabave prema slijedećem:

PREUZMITE

Odluka izboru i poništenju dijela postupka za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2018. godinu

 

ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova 2018. godinu,
Tender broj: 06-01-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

 

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova 2018. godinu,
Tender broj: 06-01-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

PREUZMITE